استارتاپ چیست؟

استارتاپ چیست؟
Business Dictionary استارتاپ را نخستین مرحله در چرخۀ زندگی یک سازمان م...