چگونه برای کمپین خود پاداش‌های جذاب طراحی کنیم؟(قسمت اول)

چگونه برای کمپین خود پاداش‌های جذاب طراحی کنیم؟(قسمت اول)
حامیان در کمپین تأمین مالی جمعی اولویت هستند، پس با طراحی پاداش سعی کن...