تأمین مالی جمعی یا Crowd funding چیست؟

سرمایه گذاری در یک پروژه عادی و یا ریسک پذیر بوسیله جمع کردن مبالغ کمی...